Wolontariat

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

Podstawa prawna

Żaden gest dobroci, choćby najmniejszy, nie jest na próżno.”

Cele i założenia Szkolnego Koła Wolontariatu:

 • zapoznanie z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie;
 • zaangażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym;
 • praktyczne przygotowanie młodzieży do roli wolontariusza;
 • umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem;
 • kształtowanie postaw prospołecznych, rozwijanie empatii i zrozumienia;
 • kształtowanie umiejętności działania zespołowego
 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży.

 § 1
Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat – to bezpłatne, wiadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.
 2. Wolontariusz – osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
 3. Szkolne Koło  Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.
 4. Szkolne Koło Wolontariatu jest organizacją młodzieżową działającą na terenie szkoły włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo –wychowawczą prowadzoną przez szkołę i związane z nią organizacje samorządowe jak również pozarządowe.
 5. Opiekę nad Kołem sprawują koordynatorzy wyznaczeni przez dyrektora szkoły, a ich wybór jest zatwierdzany uchwałą Rady Pedagogicznej. Koordynatorzy czuwają nad tym, aby działalność Koła była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Koła.
 6. Opiekę nad wolontariuszami uczestniczącymi w danych wydarzeniach sprawują koordynatorzy i nauczyciele, którzy nadzorują ich pracę i im pomagają.

 § 2
Cele działania

 1. Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
 2. Zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
 3.  Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości
  i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
 4. Wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze woluntarystycznym i wykorzystanie ich umiejętności, zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskiem pomocy tej oczekującym.
 5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej i lokalnej.
 6. Promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym.
 7. Rozeznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, np.: praca w świetlicy szkolnej i pomoc nauczycielom  w organizowaniu działań  różnego typu.
 8. Stała współpraca i włączanie się  w akcje prowadzone przez inne organizacje.
 9. Pomoc w działaniach Szkoły i wszystkich imprez szkolnych, różnego typu i o różnym charakterze.
 10. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.

§ 3
Wolontariusze

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
 2. Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może być młodzież szkolna respektująca zasady Koła, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Koła pisemnej zgody rodziców na działalność w wolontariacie.
 3. Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 4. Członkowie Koła mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę i pomoc w domu.
 5. Członek Koła kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
 6. Członek Koła systematycznie uczestniczy w pracy Koła, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.
 7. Każdy członek Koła stara się aktywnie włączyć w działalność Koła, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
 8. Każdy członek Koła swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.
 9. Każdy członek Koła stara się przestrzegać zasad zawartych w regulaminie Koła oraz Kodeksie Etycznym Wolontariusza..
 10. W przypadku, kiedy uczeń nie wykaże się zainteresowaniem pracą  może opuścić szeregi Koła bez konsekwencji.
 11. W przypadku, kiedy wolontariusz nie będzie przestrzegał zasad regulaminu, łamał Kodeks Etyczny Wolontariusza zostanie usunięty z Koła. 
 12. Sprawy nieobjęte regulaminem regulują postanowienia Statutu Szkoły.

Każdy członek Koła ma prawo do:

 • jasno określonego zakresu obowiązków;
 • wparcia ze strony koordynatora;
 • wnoszenia nowych pomysłów;
 • ciągłego rozwijania swoich umiejętności;
 • ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonych mu  zadaniami;
 • wpływu na podejmowane przez koordynatora decyzje.

Każdy członek Koła ma obowiązek:

 • być osobą odpowiedzialną, sumiennie i rzetelnie spełniać swoje zadania,
 • przepracować minimum 40 godzin na rzecz innych,
 • być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji, dla której pracuje,
 • zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych,
 • brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, które mają na celu rozwijanie wolontariuszy.

§ 4
Obszary działania

 1. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne.
 2. Aktywność woluntarystyczna zakłada zaangażowanie młodzieży do działań:
 3. na terenie szkoły i na rzecz szkoły
 4. poza terenem szkoły.

§ 5
Nagradzanie wolontariuszy

Formy nagradzania:

 • Pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem do dziennika.
 • Dyplom uznania Wolontariusz Roku.
 • Pochwała Dyrektora Szkoły.
 • Nagrody materialne dla najaktywniejszych wolontariuszy wręczane podczas zakończenia roku szkolnego.
 • Uczniowie klas VII -VIII, otrzymują informację na świadectwie szkolnym, dzięki czemu posiadają dodatkowe punkty, które są  brane pod uwagę przy przyjmowaniu do szkól średnich.
 • Uczeń, który jest wolontariuszem i realizuje określone zadania może mieć podwyższoną ocenę z zachowania.

§ 6

Struktura Szkolnego Koła Wolontariatu

 1. Na czele Koła Wolontariatu stoją koordynatorzy wolontariatu.
 2. Członkowie Koła oraz opiekunowie ściśle współpracują z innymi nauczycielami.
 3. Podejmowanie działań w zakresie wolontariatu uczniowskiego, ich organizację i realizację w szkole Szkolne Koło Wolontariatu prowadzi z Samorządem Uczniowskim w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 4. Zgodnie z prawem uczniowie będą zobowiązani do podpisania umowy, jeżeli praca ich będzie dotyczyła obszaru naszej szkoły. Praca poza szkołą (np. Fundacja, Stowarzyszenie) pozostaje  pod kontrolą i za przyzwoleniem  rodziców.
 5. W kole mogą powstawać podgrupy i sekcje, w zależności od zainteresowań uczniów, ich uzdolnień i pasji, a także rodzaju podejmowanej pracy wolontariackiej.

§ 7

Sposoby ewaluacji:

 • ankieta dla wolontariuszy;
 • sprawozdanie z pracy Szkolnego Koła Wolontariatu;
 • rejestr akcji charytatywnych, fundacji, instytucji, w których są obecni wolontariusze;
 • zdjęcia z imprez;
 • podziękowania od osób i instytucji;
 • Dzienniczki  Wolontariusza.

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu

Małgorzata Lisowska, Aleksandra Pułkowska

Skip to content