Świetlica

Regulamin świetlicy szkolnej od dnia 1.09.2020r.

w Szkole Podstawowej nr 70 im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu

na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS

1.      Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

2.      Uczniowie mogą być przyprowadzani do świetlicy i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

3.      W drodze do i ze szkoły oraz świetlicy opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

4.      Opiekunowie odprowadzający dzieci do świetlicy mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej, znajdującej się na terenie korytarza przy wejściu do świetlicy szkolnej, zachowując zasady: 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi oraz przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki ochronne lub dezynfekcja rąk). Rodzice lub opiekunowie prawni odprowadzają uczniów do „dużej” świetlicy, gdzie opiekę nad nimi przejmują nauczyciele oraz odprowadzają dzieci klas I do „małej” świetlicy.

5.      Rodzice lub opiekunowie prawni zgłaszają nauczycielom odbiór dziecka przez domofon. Wychowawcy świetlicy odprowadzają uczniów klas I do przestrzeni wspólnej. Nauczyciele odnotowują odbiór dziecka.

6.      W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, nauczyciel świetlicy postępuje zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole.

7.      Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu
z toalety), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

8.      Środki do dezynfekcji rąk umieszczone są przy wejściu do szkoły oraz na terenie świetlicy szkolnej umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela (pojemnik z naklejką – „Płyn do dezynfekcji”).

9.      Uczeń posiada własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

10.  Wychowawcy klas I-III przyprowadzają zapisane dzieci po zajęciach do świetlicy szkolnej, a przed zajęciami odbierają zapisanych uczniów ze świetlicy.

11.  Świetlica wietrzona będzie nie rzadziej niż raz na godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

12.  Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

13.  Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcję religii przebywają w świetlicy szkolnej pod opieką nauczycieli.

14.  Przy wejściu do świetlicy szkolnej znajduje się pojemnik na zużyte maseczki
i rękawiczki (pojemniki z naklejką – „Odpady medyczne”).

15.  W świetlicy szkolnej wywieszono instrukcje z zasadami zachowania higieny.

16.  Każde dziecko zapisane do świetlicy ma obowiązek zgłosić swoją obecność nauczycielowi, zapisując się u wychowawcy na listę.

17.  Bez zezwolenia wychowawcy, uczniom nie wolno wychodzić poza teren świetlicy. Dziecko każdorazowo opuszczając pomieszczenie świetlicowe zobowiązane jest odnotować swoje wyjście lub zgłosić wychowawcy.

18.  Uczniowie nie wchodzą na scenę i nie biegają po pomieszczeniach świetlicowych.

19.  Na boisko oraz szkolny plac zabaw uczniowie wychodzą tylko pod opieką wychowawcy.

20.  Gry planszowe oraz materiały do zajęć podaje wychowawca. Fakt pobrania i zwrotu gry jest odnotowywany.

21.  Każdy uczeń uczestniczy w zajęciach programowych.

22.  Wszyscy zobowiązani są do dbania o czystość i porządek. Uczniowie podczas przebywania w świetlicy szkolnej przestrzegają zasad bezpieczeństwa, współżycia w grupie, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny, szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy (szkoły) oraz respektują polecenia nauczyciela.

23.  Wychowawcy zwalniają dziecko do domu według informacji zawartych w karcie zgłoszeniowej ucznia lub na podstawie pisemnej zgody. Dzieci nie będą zwalniane ze świetlicy na podstawie informacji telefonicznej.

24.  Na terenie placówki, w tym w świetlicy szkolnej, obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych przez dzieci.

25.  Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez dziecko,
w szczególności za urządzenia elektroniczne.

26.  Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.

Świetlica szkolna (duża) dla klas II-VIII czynna jest w godzinach 6.30-17.00

Świetlica dla klas I (mała, sala 03) czynna jest w godzinach 7.30-16.00*

*w uzasadnionym przypadku uczniowie klas I mogą być przyprowadzani rano do dużej świetlicy, dzieci które nie zostaną odebrane do godziny 16.00 będą zaprowadzone pod opiekę wychowawców w dużej świetlicy.

KADRA PEDAGOGICZNA ZATRUDNIONA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ  rok. szk.2020/2021

Kierownik świetlicy: mgr Maria Smoluch

Wychowawcy (duża świetlica):

mgr Agata Elbanowska

lic. Anna Kluga

mgr Katarzyna Matuszewska

mgr Dżamila Piechocka

mgr Aleksandra Pułkowska

mgr Monika Sadowska

Wychowawcy (mała świetlica):

mgr Mirosława Jędrzejczak

mgr Lucyna Szymańska

mgr Lena Filas
mgr Sylwia Świątek

Skip to content