Wolontariat

Kochani Uczniowie, Rodzice!

Bardzo dziękujemy!!!!!

26 września Hospicjum Palium zaprosiło wszystkich chętnych do rodzinnego „biegania – pomagania”. IV Bieg Motyli odbył się nad Jeziorem Maltańskim. Dystans, który należało pokonać wynosił 5600 metrów.

Wolontariusze z naszej szkoły i Przyjaciele Szkolnego Koła „Jestem na Tak” czynnie wzięli udział w tym pięknym przedsięwzięciu. Po raz kolejny mogliśmy podzielić się swoim czasem i pozytywną energią.

Wielki ukłon składamy:

wszystkim rodzicom, którzy pomagali rozstawiać namioty, bramę startową, rozwieszać banery, wolontariuszom, którzy pomagali w pracach organizacyjnych, obsługiwali stoiska oraz uczestnikom biegu i tym dużym i małym.

Ogromne brawa!!!

Bardzo dziękujemy i zapraszamy do fotorelacji na stronie internetowej szkoły w zakładce wolontariat.

                                                     Opiekunki SKW Małgorzata Lisowska, Aleksandra Pułkowska

Zamieszczamy również podziękowania przesłane po biegu  z Hospicjum Palium

Serdeczności

Bardzo dziękujemy, że wczoraj byliśmy razem na Biegu Motyli. Dziękujemy za Waszą wielką pomoc oraz radość, którą się dzieliliście z innymi. Jesteście prawdziwym dowodem na to, że „pomaganie dodaje skrzydeł” i widziało to ponad 850 osób.

Serdeczności

Ola Skotarczak

Drodzy Uczestnicy i Uczestniczki Biegu!

Już w najbliższą niedzielę o godzinie 12:00 startuje tegoroczny Bieg Motyli. Przesyłamy Wam najważniejsze informacje:

Rejestracja uczestników w Biurze Zawodów (ul. Wiankowa 3) kończy się o godz. 11:30. W trosce o sprawny przebieg rejestracji i zachowanie reżimu sanitarnego, bardzo prosimy o wcześniejsze przybycie na miejsce. Przypominamy również o niezbędnych dokumentach – wydrukowanych i wypełnionych: oświadczeniu covidowym i zgodzie rodzica dla osób niepełnoletnich, które znajdują się w załączniku. W celu identyfikacji uczestników prosimy też o przyniesienie ze sobą dokumentu tożsamości. 

Poniżej harmonogram Biegu:

10:00 – 11:30 odbiór numerów startowych 

11:40 – rozgrzewka

11:55 – przejście na linię startu 

12:00 – start biegu

13:30 – 14:00 – zakończenie biegu wraz z dekoracją zwycięzców

Podczas Biegu, a także przed dekoracją zwycięzców zaplanowaliśmy dla Was wiele atrakcji. Konferansjerem naszego wydarzenia będzie pan Maciej Narożny z Radia Eska. Na najmłodszych uczestników czeka konkurs z nagrodami, malowanie twarzy czy gry i zabawy w strefie Decathlon. Dla lubiących słodkości przewidzieliśmy watę cukrową, a dla ceniących rękodzieło specjalne stoisko. O 13:30 rozpocznie się koncert zespołu KAAJJ, który potrwa aż do ceremonii wręczania nagród. Dlatego po dotarciu do mety – zostańcie z nami!

Dbając o nasze wspólne zdrowie, bardzo prosimy o przestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa w wyznaczonych miejscach, tzn. w biurze zawodów, toaletach i przebieralniach.

Już teraz chcielibyśmy Wam bardzo serdecznie podziękować za wsparcie pacjentów Hospicjum Palium w Poznaniu. Wasza obecność na Biegu jest dla nas bardzo ważna. 

Pozdrawiamy i do zobaczenia na Malcie, 

Organizatorzy

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

Podstawa prawna

Żaden gest dobroci, choćby najmniejszy, nie jest na próżno.”

Cele i założenia Szkolnego Koła Wolontariatu:

 • zapoznanie z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie;
 • zaangażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym;
 • praktyczne przygotowanie młodzieży do roli wolontariusza;
 • umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem;
 • kształtowanie postaw prospołecznych, rozwijanie empatii i zrozumienia;
 • kształtowanie umiejętności działania zespołowego
 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży.

 § 1
Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat – to bezpłatne, wiadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.
 2. Wolontariusz – osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
 3. Szkolne Koło  Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.
 4. Szkolne Koło Wolontariatu jest organizacją młodzieżową działającą na terenie szkoły włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo –wychowawczą prowadzoną przez szkołę i związane z nią organizacje samorządowe jak również pozarządowe.
 5. Opiekę nad Kołem sprawuje wyznaczony przez dyrektora szkoły nauczyciel (koordynator), który czuwa nad tym, aby działalność Koła była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Koła.
 6. Opiekę nad wolontariuszami uczestniczącymi w danych wydarzeniach sprawują nauczyciele, którzy nadzorują ich pracę i im pomagają.
 7. Opiekunowie Koła (koordynatorzy) zajmują się sprawami organizacyjnymi w danych obszarach grup szkolnych:
 8. Koordynator z ramienia świetlicy
 9. Koordynator z ramienia klas I – III
 10. Koordynator z ramienia klas IV – VIII
 11. Koordynatorzy wyznaczani są przez dyrektora szkoły, a ich wybór jest zatwierdzany uchwałą Rady Pedagogicznej.

 § 2
Cele działania

 1. Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
 2. Zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
 3.  Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości
  i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
 4. Wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze woluntarystycznym i wykorzystanie ich umiejętności, zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskiem pomocy tej oczekującym.
 5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej i lokalnej.
 6. Promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym.
 7. Rozeznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, np.: praca w świetlicy szkolnej i pomoc nauczycielom  w organizowaniu działań  różnego typu.
 8. Stała współpraca i włączanie się  w akcje prowadzone przez inne organizacje.
 9. Pomoc w działaniach Szkoły i wszystkich imprez szkolnych, różnego typu i o różnym charakterze.
 10. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.

 § 3
Wolontariusze

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
 2. Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może być młodzież szkolna respektująca zasady Koła, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Koła pisemnej zgody rodziców na działalność w wolontariacie.
 3. Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 4. Członkowie Koła mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę i pomoc w domu.
 5. Członek Koła kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
 6. Członek Koła systematycznie uczestniczy w pracy Koła, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.
 7. Każdy członek Koła stara się aktywnie włączyć w działalność Koła, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
 8. Każdy członek Koła swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.
 9. Każdy członek Koła stara się przestrzegać zasad zawartych w regulaminie Koła.
 10. W przypadku, kiedy uczeń nie wykaże się zainteresowaniem pracą  w Kole Wolontariatu lub też nie będzie przestrzegał zasad regulaminu, może opuścić szeregi Koła bez konsekwencji.
 11. Sprawy nieobjęte regulaminem regulują postanowienia Statutu Szkoły.

Każdy członek Koła ma prawo do:

 • jasno określonego zakresu obowiązków;
 • wparcia ze strony koordynatora;
 • wnoszenia nowych pomysłów;
 • ciągłego rozwijania swoich umiejętności;
 • ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonych mu  zadaniami;
 • wpływu na podejmowane przez koordynatora decyzje.

Każdy członek Koła ma obowiązek:

 • być osobą odpowiedzialną, sumiennie i rzetelnie spełniać swoje zadania,
 • przepracować minimum 30 godzin na rzecz innych,
 • być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji, dla której pracuje,
 • zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych,
 • brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, które mają na celu rozwijanie wolontariuszy.

§ 4
Obszary działania

 1. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne.
 2. Aktywność woluntarystyczna zakłada zaangażowanie młodzieży do działań:
 3. na terenie szkoły i na rzecz szkoły
 4. poza terenem szkoły.

§ 5
Nagradzanie wolontariuszy

Formy nagradzania:

 • Pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem do dziennika.
 • Dyplom uznania Wolontariusz Roku.
 • Pochwała Dyrektora Szkoły.
 • Nagrody materialne dla najaktywniejszych wolontariuszy wręczane podczas zakończenia roku szkolnego.
 • Uczniowie klas VII -VIII, otrzymują informacje na świadectwie szkolnym, dzięki czemu posiadają dodatkowe punkty, które są  brane pod uwagę przy przyjmowaniu do szkól średnich.
 • Uczeń, który jest wolontariuszem i realizuje określone zadania może mieć podwyższoną ocenę z zachowania.

§ 6

Struktura Szkolnego Koła Wolontariatu

 1. Na czele Koła Wolontariatu stoi koordynator wolontariatu i zespół nauczycieli wspierających.
 2. Członkowie Koła oraz opiekunowie ściśle współpracują z innymi nauczycielami.
 3. Podejmowanie działań w zakresie wolontariatu uczniowskiego, ich organizację i realizację w szkole, prowadzi Samorząd Uczniowski w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 4. Zgodnie z prawem uczniowie będą  zobowiązani do podpisania umowy, jeżeli praca ich będzie dotyczyła  obszaru naszej szkoły, zaś  praca poza szkołą  jest pod kontrolą i za przyzwoleniem  rodziców.
 5. W kole mogą powstawać podgrupy i sekcje, w zależności od zainteresowań uczniów, ich uzdolnień
  i pasji, a także rodzaju podejmowanej pracy wolontariackiej.

§ 7

Sposoby ewaluacji:

 • ankieta dla wolontariuszy;
 • sprawozdanie z pracy Szkolnego Koła Wolontariatu;
 • rejestr akcji charytatywnych, fundacji, instytucji, w których są obecni wolontariusze;
 • zdjęcia z imprez;
 • podziękowania od osób i instytucji;
 • Karty Pracy Woluntarystycznej.

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu

Aleksandra Pułkowska

Małgorzata Lisowska

Zespół wspierający:

Agnieszka Bielska, Maria Smoluch, Jarosław Bruch

WYKAZ DOKUMENTÓW

Załącznik nr 1 – Deklaracja przynależności do Szkolnego Klubu Wolontariatu

Załącznik nr 2 –Oświadczenie Rodziców dotyczące udziału dziecka w działaniach Szkolnego Koła Wolontariatu

Załącznik nr 3 –Porozumienie pomiędzy szkołą a wolontariuszem

Załącznik nr 4 -Dzienniczek aktywności wolontariusza

Skip to content