Pedagog/Psycholog

Dzieci i rodziców zapraszamy do skorzystania z porad przy rozwiązywaniu trudnych spraw dotyczących dziecka i rodziny udzielanych w naszej szkole przez:

Pedagoga i psychologa szkolnego:

Panie: Edytę Kitę, Stellę Busz-Bogusławską i Katarzynę Sasiak

Oferta pomocy psychologiczno- pedagogicznej obejmuje:

1.      Rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia – podejmowanie działań diagnostycznych.

2.      Pomoc w przezwyciężaniu trudności adaptacyjnych uczniów.

3.      Rozpoznawanie sytuacji bytowej dzieci i udzielanie wsparcia rodzinie.

4.      Prowadzenie ćwiczeń w ramach terapii indywidualnej oraz zajęć pozwalających lepiej funkcjonować w grupie rówieśniczej.

5.      Objęcie opieką edukacyjno- terapeutyczną uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce

6.      Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  i dydaktycznych.

REGULAMIN GABINETU PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO 2021/2022

1.     Przed wejściem do gabinetu uczniowi zostanie zmierzona temperatura ciała termometrem.

2.     Do gabinetu pedagoga i psychologa szkolnego wchodzimy w maseczce zakrywającej usta i nos.

3.     Zaraz po wejściu dezynfekujemy ręce płynem udostępnionym przez pedagoga/ psychologa.

4.     Zachowujemy bezpieczny dystans od siebie, który wynosi 1,5m.

5.     Godziny przyjęć i pracy pedagoga i psychologa są umieszczone na drzwiach wejściowych do gabinetu.

6.     Każdy uczeń, rodzic i nauczyciel ma prawo do korzystania z pomocy pedagoga    i psychologa szkolnego.

7.     Uczniowie korzystają z porad i konsultacji oraz zajęć terapeutycznych w czasie wyznaczonym przez pedagoga bądź psychologa.

8.     Uczniowie zgłaszają się do pedagoga lub psychologa w wyznaczonych godzinach, z wyjątkiem sytuacji wymagających natychmiastowej interwencji.

9.     W gabinecie pedagoga i psychologa przebywają pojedynczy uczniowie, z wyjątkiem sytuacji kiedy prowadzone są zajęcia dla grupy uczniów o podobnych problemach edukacyjno – wychowawczych – maksymalnie dwóch uczniów plus osoba prowadząca zajęcia z uwagi na metraż pomieszczenia i rygor sanitarny.

10.  Uczniowie korzystają ze sprzętu, który pozostaje na wyposażeniu gabinetu tylko za zgodą pedagoga/ psychologa.

11.  Po każdorazowym użyciu sprzętów przez uczniów, pedagog bądź psycholog dokonuje dezynfekcji sprzętów.

12.  Za powierzone mienie odpowiadają pedagog i psycholog, którzy jednocześnie pełnią funkcję opiekunów gabinetu.

13.  W gabinecie nie wolno spożywać posiłków i pić napojów.

14.  W bieżącym roku szkolnym spotkania z rodzicami będą się odbywały w pomieszczeniu wyznaczonym przez dyrektora szkoły, znajdującym się na parterze budynku szkolnego. Rodzice na spotkanie muszą umówić się telefonicznie.

15.   Każdy z rodziców obowiązany jest do zasłaniania nosa i ust podczas konsultacji z pedagogiem lub psychologiem szkolnym oraz dezynfekcji rąk, płynem udostępnionym przez pedagoga/ psychologa szkolnego.

 Powyższy regulamin został opracowany zgodnie z wytycznym GIS i MEN.

Godziny pracy w roku szkolnym 2021/2022

Pedagog szkolny – mgr Edyta Kita

Poniedziałek: 8.30 – 12.30

Wtorek: 8.00 – 13.00

Środa: 7.30 – 13.30 ( w godz. 7.30 – 8.30 dyżur dla rodziców, po wcześniejszym umówieniu się)

Czwartek: 11:00 – 12:30 i 14.30 – 15.30 (14.30 – 15.30 dyżur dla rodziców, po wcześniejszym umówieniu się)

Piątek: 8.00 – 12.00

Psycholog mgr Stella Busz – Bogusławska  

wtorek – 13:00-16:00 (15:00 – 16:00 – dyżur dla rodziców)

czwartek – 8.00 – 11.00

piątek – 8:00-13:00

Psycholog szkolny mgr Katarzyna Sasiak

Poniedziałek: 12:00-15:00

Wtorek: 8:00-12:00 (8:00-9:00 dyżur dla rodziców, po wcześniejszym umówieniu się, 17:00-18:00- 4.wtorek miesiąca dyżur online po wcześniejszym umówieniu się)

Piątek: 8:00-12:00

Skip to content