Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 70 im. Mikołaja Kopernika

Szkoła Podstawowa nr 70 im. Mikołaja Kopernika zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 70 im. Mikołaja Kopernika.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie ma możliwości powiększenia tekstu do 200% wielkości.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kinga Kruszewska-Kościuszenko.
 • E-mail: sp70@poznan.interklasa.pl
 • Telefon: 61 841 19 14

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 70 w Poznaniu
 • Adres: Piękna 37, 60-592 Poznań
 • E-mail: sp70@poznan.interklasa.pl
 • Telefon: 61 841 19 14

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Szkoła Podstawowa nr 70 im. Mikołaja Kopernika, ul. Piękna 37 60-591 Poznań

Do budynku prowadzi jedno główne wejście od  ul. Złotej (A), brama wjazdowa na boisko szkolne od ul. Pięknej oraz dwa wejścia od strony boiska szkolnego (B i C). Budynek składa się z trzech kondygnacji.

Wejścia A i B są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Skip to content